"LPG inbouw station & full service garage bedrijf"

Waar service nog wel van zelf sprekend is!

Inbouw voorschrift NL

LPG-INBOUWEISEN NEDERLAND VOLGENS RKLPG ‘7709-2001
-De tank mag geen metallisch contact met het frame, tankbanden of carosserie maken.
-Tussen het tankframe en de carosserie mogen zich op de montagepunten geen bekleding of coating bevinden.
-Afmetingen carosserieringen voor bevestiging tankframe minimaal 30 x 2mm.
-Bevestigingsbouten tankbevestiging volgens inbouweisen (minimaal M8.8, boven 100l. M10).
-De bodemontluchter mag zich niet in de wielbak bevinden en mag niet boven de uitlaat uitmonden.
-De spanbanden dienen tot de hartlijn van de tank terug geslagen te worden en dienen aan bepaalde afmetingen te voldoen (tot 85ltr. : 29 x 1,5mm., daarboven speciale afmetingen).
-Het kruis op de tank dient op 90 graden te liggen.
-Electrische verbindingen in de appendagekast dienen vonkvrij uitgevoerd te worden.
-De massa-aansluiting van de LPG-afsluiter mag niet via de LPG-leidingen plaatsvinden.
-Bij tank in lengterichting dient tankframe een aanslag van minstens 30 mm. van de onderkant van de tank te hebben en dient deze aanslag binnen de bolling van de tank te blijven.
-Bij montage van de LPG-tank in de lengte-as van het voertuig moet tussen LPG-tank en de achterbank en achterzijde van het voertuig 10cm. ruimte overblijven (soort kreukelzone).
-Bij een onderbouw dient de tank minstens 20 cm. van het wegdek te blijven.
-Bij onderbouw dienen de appendages zonodig beschermd te worden tegen steenslag.
-De buitenvuller mag niet buiten de voertuigomtrek uitstekenen en dient zich binnen de schuine lijn achterwiel bumper te bevinden.
-Indien zich de koppeling tussen buitenvuller en vulslang in de kofferruimte bevindt, dient een gasdichte mof met ontluchting om de koppeling gemonteerd te worden.
-De vulslang tussen vuller en LPG-tank mag niet ouder zijn dan een jaar bij LPG- keuring.
-De voeding van de electronische tank-afnamekraan moet wegvallen bij een motorstop.
-Vulslang en leiding in wagenbodem beschermen met doorvoertules.
-De L.P.G.-leiding monteren op ten minste 10 cm. van de uitlaat anders dient een metalen beschermplaat aangebracht te worden.
-De L.P.G.-leiding mag niet onder het laagste voertuigpunt uit komen en let op omleggen leiding bij kriksteunen.
-Monteer leidingbeugel minimaal om de 40 cm. -Monteer de afsluiters met spoel omhoog en niet op het motorblok.
-De leiding van gasafsluiter naar verdamper dient zo kort als mogelijk te zijn.
-Er dient goedgekeurde benzineslang gebruikt te worden tussen benzine-afsluiter en carburateur(s).
-De gasafsluiter dient gezekerd te worden (evt. over schakelaar).
-De LPG-drukdelen moeten voorzien zijn van R67-01….-keur.
-Bij de LPG-tank moet een (kopie van een) R67-01 goedkeurcertificaat worden overlegd.
-Stel na inbouw de koplamphoogten af.
-Stel na inbouw de CO op LPG volgens voorschriften < 1,5% (of <0,5% bij geregelde kat. U9/E2/G3 en verder).
-Type goedkeursticker monteren indien nodig. U9/E2 injectie vanaf 1 Juli 1990. -U9 carburatie vanaf 1 September 1990.
-K6/S6/K9/S9 vanaf 1 januari 1991. -Grijs kenteken vanaf 1-07-1998.

Milieu

Autogas en milieu  
LPG is op dit moment een van de milieu- vriendelijkste brandstoffen voor een auto. Dat werd onlangs weer eens vastgesteld door het uitgebreide Europese Emissie Test Programma, dat in vier Europese landen werd uitgevoerd. Voor de test werden de emissies van meer dan dertig automodellen en types op benzine, diesel, aardgas en autogas onder normale rij-omstandigheden met elkaar vergeleken. In het onderzoek werden de effecten van de uitlaatgassen van de verschillende autobrandstoffen voor de menselijke gezondheid, het milieu en het klimaat onderzocht. Hierbij kwam autogas als beste keuze voor het milieu uit de bus. Wederom een goede rede om te kiezen voor LPG.

Bel snel om een installatie afspraak te maken…

Global warming   
De gemiddelde temperatuur van de aarde loopt op. Algemeen wordt aangenomen dat dit is toe te schrijven aan de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. De atmosfeer, of dampkring, is een dunne laag van gassen die de aarde omringt, deze laag zorgt ervoor dat de warmte van de zon tot op de grond kan doordringen en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt. Vergelijkbaar met de effecten in een kweekkas. Als de dampkring er niet was dan zou de aarde te koud zijn voor de meeste levende wezens. Doordat we fossiele brandstoffen verbruiken is de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer sinds de industriële revolutie enorm toegenomen; het effect hiervan is te vergelijken met het plaatsen van dikker glas in een broeikas; er ontsnapt dan minder warmte wat een hogere temperatuur tot gevolg heeft. De toename van de hoeveelheid broeikasgas kan, zelfs als er andere oorzaken zijn voor de klimaatverandering, de wereldwijde opwarming erger maken.

Wat kunt u doen   
Om verdere verwarming van de aarde tegen te gaan moet de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) worden teruggebracht. Dit kan worden gerealiseerd door het gebruik van zuinigere auto’s, brandstoffen die bij verbranding minder of geen broeikasgas uitstoten, spaarlampen etc.. Naast deze zogenaamde reductiemaatregelen kan de impact van de uitstoot van broeikasgassen worden teruggebracht door compensatie. Bij compensatie wordt de uitstoot van broeikasgas geneutraliseerd. Dit kan worden bereikt door dezelfde hoeveelheid uitstoot broeikas gassen te voorkomen of eenzelfde hoeveelheid uit de atmosfeer op te nemen of op te slaan, bijvoorbeeld door het planten van bomen. Tijdens de groei nemen bomen immers CO2 op en houden dat vast tot ze dood gaan. Als milieu vriendelijke alternatief brandstof heeft autogas niet alleen een enorme voorsprong op benzine en diesel, maar ook op andere milieuvriendelijke brandstoffen als aardgas en waterstof. Autogas is namelijk de enige ‘alternatieve’ brandstof, die nu al voor tal van auto’s beschikbaar is en die overal in ons land verkrijgbaar is.

Bel om een installatie afspraak te maken…

Effecten op mens en milieu   
Als we de effecten meten op de  mens- elijke gezondheid van de diverse autobrandstoffen hebben aardgas en autogas de schoonste emissies. Met diesel komt u er het slechtst vanaf; met name door de veel hogere uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM) en de bijdrage aan het veroorzaaken van smog. Wat betreft de milieu-effecten is diesel veruit de slechtste keuze. Auto’s op benzine en autogas zijn veel schoner, behalve bij de koude start. Aardgas behaalt gemiddeld de beste resultaten, maar de verschillen tussen aardgas en autogas zijn uitzonderlijk klein. Overigens zal het milieu nadeel van een koude start op benzine voor auto’s op autogas snel tot het verleden behoren, want met de nieuwste autogassystemen kan er zonder problemen op autogas gestart worden. Het klimaateffect van autobrandstoffen is over het algemeen gering en beperkt zich vooral tot de uitstoot van CO2. Die is bij benzine-auto’s het grootst; bij dieselauto’s en auto’s op autogas laag.

Veiligheid

Autogas en veiligheid   
Op deze pagina over veiligheid leggen wij u van Mathijssen LPG graag uit waarom LPG een van de veiligste brandstoffen voor uw auto is en waarom er verschillende vooroordelen, vaak ten onrechte, bestaan.

 Een autogastank is in veel gevallen zelfs veiliger dan een benzine of dieseltank

Al jaren bestaat er het idee dat een ingebouwde LPG-installatie auto’s veranderen in een rijdende bom. Sommige vooroordelen zijn zeer wat dat betreft zeer moeilijk de wereld uit te krijgen. Dit gold al niet voor de eerste generatie LPG-installaties maar ook de huidige generatie is dankzij nieuwe technieken nog veiliger dan voorheen. In veel gevallen zelfs veiliger dan een benzine- of dieseltank. We kennen een aantal risicosituaties die gelden voor elke brandstof of voor autorijden in het algemeen, onafhankelijk welk brandstoftype u gebruikt. Zo kan uw brandstoftank gaan lekken na een aanrijding, er kan een autobrand ontstaan of een menselijke fout veroorzaakt een brandstoflek. Voor dit type gevaarlijke situaties zijn er door de Europese Unie stringente regels opgesteld waaraan brandstoftanken, waaronder LPG-installaties, moeten voldoen. Mathijssen LPG installeerd en adviseerd over en volgens deze normen. u kunt bij onsterecht voor een kundig advies en inbouw.

Lees de volledige inbouweisen (NL)…

Veiligheid & parkeren   
Parkeer garages in het buitenland weren soms auto’s met LPG-installaties , al komt daar verandering in. Dit zijn geen voorschriften van de overheid, maar individuele beslissingen van ‘bijgelovige’ garage eigenaren. Aangezien LPG-gas zwaarder is dan lucht en dus naar de grond zakt, zijn de risico’s zelfs bij lekkage heel gering. Onderzoeken van zowel TNO (1988) als haar Noorse equivalent De Norske Veritas hebben bewezen dat de kans op LPG-lekkage tijdens het parkeren zeer klein is, en vergelijkbaar is met het “risico” van benzinetanks.

Veiligheidsmaatregelen LPG-installatie  
Wat gebeurd er tijdens een ongeval zult u denken. Hiervoor is een LPG tank uitgebreid beveiligd. In tegenstelling tot een benzine tank. Tijdens een onverhoopt ongeval stopt de LPG-toevoer automatisch. Er blijft  genoeg ruimte over voor de resterende LPG om uit te zetten bij verhitting. Aan de kant van de tank zit een veiligheids ventiel die bij overmatige uitzetting de overtollige druk laat ontsnappen. Het ventiel sluit direct na ontluchting waardoor lekkage en/of explosiegevaar voorkomen worden. Zo ziet u dat er over veiligheid uitgebreid is nagedacht.

Veiligheid & tanken  
Nederland kent al jaren een zeer duidelijke regelgeving over de opslag het vervoer, en plaatsing van LPG-stations en tanks. Vervoer en opslag worden voortdurend gecontroleerd aan strenge veiligheids maatregelen . Daardoor is het tanken van LPG-gas net zo veilig als het tanken van benzine en diesel. Daar komt bij dat er gemiddeld meer ‘gemorst’ wordt met benzine en diesel dan met LPG-gas. Tijdens het ontkoppelen van de gasslang kan er slechts een minieme hoeveelheid LPG vrijkomen. bij benzine tanken is dit afhankleijk van de kundigheid van de tanker.

Minder ongevallen met LPG  
Wetenschappelijke studies (TNO 1996) hebben bewezen dat het aantal ongelukken met LPG-installaties in Europa bijzonder laag is. Sterker nog, het aantal ongevallen met benzine- en dieseltanks ligt hoger dan bij LPG-tanks. Wellicht voldoende reden om het vooroordeel betreffende LPG-installaties eens te heroverwegen?