Milieu

Autogas en milieu  
LPG is op dit moment een van de milieu- vriendelijkste brandstoffen voor een auto. Dat werd onlangs weer eens vastgesteld door het uitgebreide Europese Emissie Test Programma, dat in vier Europese landen werd uitgevoerd. Voor de test werden de emissies van meer dan dertig automodellen en types op benzine, diesel, aardgas en autogas onder normale rij-omstandigheden met elkaar vergeleken. In het onderzoek werden de effecten van de uitlaatgassen van de verschillende autobrandstoffen voor de menselijke gezondheid, het milieu en het klimaat onderzocht. Hierbij kwam autogas als beste keuze voor het milieu uit de bus. Wederom een goede rede om te kiezen voor LPG.

Bel snel om een installatie afspraak te maken…

Global warming   
De gemiddelde temperatuur van de aarde loopt op. Algemeen wordt aangenomen dat dit is toe te schrijven aan de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. De atmosfeer, of dampkring, is een dunne laag van gassen die de aarde omringt, deze laag zorgt ervoor dat de warmte van de zon tot op de grond kan doordringen en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt. Vergelijkbaar met de effecten in een kweekkas. Als de dampkring er niet was dan zou de aarde te koud zijn voor de meeste levende wezens. Doordat we fossiele brandstoffen verbruiken is de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer sinds de industriële revolutie enorm toegenomen; het effect hiervan is te vergelijken met het plaatsen van dikker glas in een broeikas; er ontsnapt dan minder warmte wat een hogere temperatuur tot gevolg heeft. De toename van de hoeveelheid broeikasgas kan, zelfs als er andere oorzaken zijn voor de klimaatverandering, de wereldwijde opwarming erger maken.

Wat kunt u doen   
Om verdere verwarming van de aarde tegen te gaan moet de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) worden teruggebracht. Dit kan worden gerealiseerd door het gebruik van zuinigere auto’s, brandstoffen die bij verbranding minder of geen broeikasgas uitstoten, spaarlampen etc.. Naast deze zogenaamde reductiemaatregelen kan de impact van de uitstoot van broeikasgassen worden teruggebracht door compensatie. Bij compensatie wordt de uitstoot van broeikasgas geneutraliseerd. Dit kan worden bereikt door dezelfde hoeveelheid uitstoot broeikas gassen te voorkomen of eenzelfde hoeveelheid uit de atmosfeer op te nemen of op te slaan, bijvoorbeeld door het planten van bomen. Tijdens de groei nemen bomen immers CO2 op en houden dat vast tot ze dood gaan. Als milieu vriendelijke alternatief brandstof heeft autogas niet alleen een enorme voorsprong op benzine en diesel, maar ook op andere milieuvriendelijke brandstoffen als aardgas en waterstof. Autogas is namelijk de enige ‘alternatieve’ brandstof, die nu al voor tal van auto’s beschikbaar is en die overal in ons land verkrijgbaar is.

Bel om een installatie afspraak te maken…

Effecten op mens en milieu   
Als we de effecten meten op de  mens- elijke gezondheid van de diverse autobrandstoffen hebben aardgas en autogas de schoonste emissies. Met diesel komt u er het slechtst vanaf; met name door de veel hogere uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM) en de bijdrage aan het veroorzaaken van smog. Wat betreft de milieu-effecten is diesel veruit de slechtste keuze. Auto’s op benzine en autogas zijn veel schoner, behalve bij de koude start. Aardgas behaalt gemiddeld de beste resultaten, maar de verschillen tussen aardgas en autogas zijn uitzonderlijk klein. Overigens zal het milieu nadeel van een koude start op benzine voor auto’s op autogas snel tot het verleden behoren, want met de nieuwste autogassystemen kan er zonder problemen op autogas gestart worden. Het klimaateffect van autobrandstoffen is over het algemeen gering en beperkt zich vooral tot de uitstoot van CO2. Die is bij benzine-auto’s het grootst; bij dieselauto’s en auto’s op autogas laag.